A A AZ regionukomentarze (0)

Uwaga: zmienia się formularz dotyczący opłat za korzystanie ze środowiska

Urząd Marszałkowski informuje, że zmienił się wzór formularza dotyczący opłat za korzystanie ze środowiska powstałych w 2009 r.

Ponadto w odniesieniu do opłat za 2009 r. mają zastosowanie stawki określone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 roku w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217)

Jednocześnie UM przypomina, iż termin dostarczenia dokumentów upływa 31 lipca 2009 roku. Wykazy należy dostarczyć listownie lub osobiście pod wskazany adres:
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok. Szczegółowe informacje można również uzyskać pod nr telefonu: 085 74-97-411 i 085 74-97-467.

Uwaga! Sprawozdania sporządzone na nieaktualnych drukach bądź wypełnione niezgodnie z objaśnieniami znajdującymi się w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, (Dz. U. Nr 97, poz. 816) będą zwracane.

Wzór „wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” tu do pobrania

(Wrota Podlasia)
 

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.