A A AAktualnościkomentarze (1)

Likwidacja działalności gospodarczej - uproszczone obowiązki podatkowe

Obecnie z chwilą likwidacji działalności gospodarczej nie ustala się dochodu podatkowego na ten dzień - mówi B. Olszyńska

Obecnie z chwilą likwidacji działalności gospodarczej nie ustala się dochodu podatkowego na ten dzień - mówi B. Olszyńska

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które dla celów rozliczeń stosują podatkową księgę przychodów i rozchodów, przy likwidacji działalności gospodarczej bez zryczałtowanego podatku od remanentu likwidacyjnego - informuje Barbara Olszyńska, doradca podatkowy w Kancelarii Księgowo-Audytorskiej Buchalteria w Białymstoku.

Przypomnijmy, podatnicy ci likwidując działalność gospodarczą do 31 grudnia 2010 r. mieli obowiązek ustalić dochód z tzw. remanentu likwidacyjnego, przy zastosowaniu do wartości remanentu (tj. pozostałych na dzień likwidacji towarów i innych składników majątkowych), wskaźnika procentowego, jaki wynikał z udziału dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności. Tak ustalony dochód należało opodatkować zryczałtowanym 10-procentowym podatkiem dochodowym.

Obowiązujące od 1 stycznia 2011 roku przepisy ustawy o PIT, znacznie upraszczają obowiązki ciążące na podatnikach likwidujących indywidualną działalność gospodarczą.

Obecnie z chwilą likwidacji działalności gospodarczej nie ustala się dochodu podatkowego na ten dzień, a tym samym nie rozlicza się zryczałtowanego podatku PIT. Opodatkowanie pozostałych na dzień likwidacji składników majątkowych następuje obecnie dopiero z chwilą odpłatnego zbycia tych składników.

W momencie tym ustala się dochód podatkowy z odpłatnego zbycia składników majątku w wysokości różnicy pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia, a wydatkami na nabycie zbywanych składników, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie (art. 24 ust. 3b ustawy o PIT).

Przychody z odpłatnego zbycia tych składników zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej, co wynika z art. 14 ust.2 pkt 17 ustawy o PIT.

W celu właściwego ustalenia dochodu z tego tytułu, podatnik - który kończy prowadzenie własnej działalności gospodarczej (w tym także w formie spółki niebędącej osobą prawną) wskutek jej likwidacji - ma obowiązek sporządzić wykaz składników majątku pozostałego na dzień likwidacji działalności gospodarczej, którego nie przekazuje się do urzędu skarbowego lecz pozostawia w swoich dokumentach.
Wykaz ten – stosownie do art. 24 ust. 3a ustawy o PIT – powinien zawierać co najmniej następujące dane:
- liczbę porządkową,
- określenie (nazwę) składnika majątku, w tym również środka trwałego,
- datę nabycia składnika majątku,
- kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów,
- wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych.
- wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.


 

Komentarze (1)

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.