A A AAktualnościkomentarze (13)

Podatki 2011: Jak rozliczyć dochody uzyskane za granicą

Barbara Olszyńska: Zeznanie składa się na formularzu PIT- 36 oraz dołącza się formularz PIT/ ZG oddzielnie dla każdego państwa i PIT/O – jeśli korzystamy z ulg.

Barbara Olszyńska: Zeznanie składa się na formularzu PIT- 36 oraz dołącza się formularz PIT/ ZG oddzielnie dla każdego państwa i PIT/O – jeśli korzystamy z ulg.

Generalną zasadą jest, że osoba, która mieszka w Polsce dłużej niż pół roku (183 dni) i osiąga dochody zarówno w Polsce jak i za granicą, podlega opodatkowaniu tylko Polsce - Barbara Olszyńska, doradca podatkowy w Kancelarii Księgowo-Audytorskiej Buchalteria w Białymstoku.

Jeżeli np. pracowaliśmy w Polsce i na wakacjach (przez 2 miesiące) przebywaliśmy w Anglii i tam uzyskaliśmy wynagrodzenie za pracę, to z podatku PIT rozliczamy się Polsce.

Nie jest to jednak reguła, gdyż jeżeli pracujemy w Polsce i innym państwie niż Anglia, to uzyskany dochód może być opodatkowany zarówno w Polsce tj. miejscu zamieszkania, jak i w państwie, w którym wykonywana była praca.

O tym jak należy rozliczyć się z podatku PIT za 2010 r. decyduje treść umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a krajem, w którym uzyskaliśmy dodatkowy dochód. Umowy te zapobiegają podwójnemu opodatkowaniu tych samych dochodów od jednej osoby w dwóch państwach, przy czym sposób unikania podwójnego opodatkowania tych samych dochodów może być różny.

Generalnie są 2 rodzaje umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu.

Metoda wyłączenia z progresją

Pierwsza grupa, to umowy zawarte z takimi państwami jak: Albania, Austria, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Indonezja, Irlandia, Japonia, Kanada, Kuwejt, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, RPA, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania i Irlandia Północna oraz Włochy.

Umowy zawarte z tymi państwami stanowią , że dochód osiągnięty w tych państwach jest w Polsce zwolniony z podatku PIT.

Nie oznacza to wcale, że nie mamy obowiązku interesować się naszymi dochodami uzyskanymi w tych państwach i nie wykazywać ich w zeznaniach składanych w Polsce. Wprawdzie dochody uzyskane w tych państwach nie są w Polsce opodatkowane, tym niemniej mają one wpływ na wysokość opodatkowania dochodów uzyskanych w Polsce (tzw. metoda wyłączenia z progresją – art. 27 ust. 8 ustawy o PIT).

Jeżeli uzyskaliśmy w tych państwach w 2010 r. dochody (np. z tytułu pracy), to składając w Polsce zeznanie roczne za 2010 r., obliczamy należny podatek PIT od dochodów uzyskanych w Polsce w sposób następujący:
- do dochodów podlegających opodatkowaniu PIT (uzyskanych w Polsce) dodaje się dochody zwolnione od tego podatku (uzyskane za granicą) i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT,
- ustala się stopę procentową tego podatku od tak obliczonej sumy dochodów,
- tę stopę procentową stosuje się do dochodu uzyskanego w Polsce podlegającego opodatkowaniu PIT.
Przykład:
Dochód z pracy uzyskany w Polsce - 10.000 zł
Dochód z pracy w Anglii w przeliczeniu na złote - 50.000 zł
Razem dochód uzyskany w 2010 r. - 60.000 zł

Obliczamy naszą indywidualną stawkę na podstawie skali podatkowej (60.000 x 18%) – 556,02= 10.243,98zł; stopa procentowa podatku do łącznego dochodu: 10.243,98 : 60.000 = 17,07 %; podatek należny PIT od dochodu uzyskanego w Polsce: 10.000 zł x 17,07% = 1.707 zł

Przy tej metodzie unikania podwójnego opodatkowania, w przypadku gdy osoba uzyskuje dochody tylko za granicą (w w/w państwach) i nie osiągnęła żadnych dochodów w Polsce, obowiązek złożenia zeznania rocznego PIT nie wystąpi.

Odliczenie proporcjonalne

Drugi rodzaj umów zawartych z takimi państwami jak: Belgią, Danią, Finlandią, Holandią, Islandią, Kazachstanem, Rosją i Stanami Zjednoczonymi, przewiduje obowiązek wykazania w Polsce w zeznaniu rocznym dochodu uzyskanego za granicą zawsze bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy podatnik uzyskał inne dochody opodatkowane w Polsce czy też nie.

Jest to metoda tzw. odliczenia proporcjonalnego, która oznacza, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą.

Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Tak samo postępujemy, jeżeli uzyskaliśmy dochody z pracy w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu.
Przykład:
Dochód z pracy w Polsce - 30 000zł
Dochód z pracy w Holandii w przeliczeniu na złote - 20 000 zł
Podatek zapłacony w Holandii w przeliczeniu na złote - 5000 zł
Razem dochód uzyskany w 2010 r. – 50 000 zł

Obliczamy nasz podatek (50 000 x 18%) – 556,02 = 8443,98 zł
podatek zagraniczny do odliczenia od podatku polskiego:
8443,98 zł x 20 000 zł : 50 000 zł = 3377,59 zł
podatek do zapłacenia w Polsce:
8443,98 zł —3377,59 zł =5066,39 zł

Jeżeli przebywamy czasowo za granicą i osiągamy tam dochody z pracy bez pośrednictwa płatnika, to dodatkowo mamy obowiązek wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 18% tych dochodów (może również zastosować wyższą stawkę wynikającą ze skali podatkowej), w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powracamy do kraju.

Jeżeli termin płatności zaliczki przypada po zakończeniu roku podatkowego, należny podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania. Przy wpłaceniu zaliczki również odliczamy podatek zapłacony za granicą.

W jaki sposób ustalamy dochód do opodatkowania

Sposób obliczania dochodu do opodatkowania jest taki sam w każdym przypadku, bez względu na kraj, w jakim uzyskaliśmy wynagrodzenie za pracę oraz na rodzaj zawartej umowy a tym samym zastosowaną metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu.
 

Najpierw przychód osiągnięty za granicą należy pomniejszyć za każdy dzień pobytu za granicą, w którym pozostawaliśmy w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy o kwotę odpowiadającą 30 proc. równowartości diety z tytułu podróży służbowej za granicą.

Wysokość diety uzależniona jest od docelowego kraju podróży. Kwoty diet określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Przychody, pomniejszone o diety z tytułu podróży służbowej, przelicza się na złote według kursu z dnia otrzymania bądź postawienia środków pieniężnych do naszej dyspozycji, ogłaszanego przez bank, w którym mamy rachunek i które mają zastosowanie przy kupnie walut obcych. Jeżeli bank, w którym mamy rachunek, stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe zastosowanie kursu, stosuje się kurs średni walut obcych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

W przypadku, gdy nie mamy rachunku w banku — przychody przeliczamy według średnich kursów walut obcych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski.

Od tak obliczonego przychodu (przeliczonego na złote) odejmujemy przysługujące nam koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych np. z jednej pracy koszty zryczałtowane wynoszą 1335 zł rocznie.

Obliczony w ten sposób dochód mamy prawo pomniejszyć o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne zapłacone zarówno w Polsce jak i składki zapłacone do zagranicznych systemów ubezpieczeń społecznych w krajach UE. A obliczony podatek mamy prawo pomniejszyć o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w Polsce oraz w innym państwie UE.

Ponadto przysługuje nam pełne prawo do odliczenia ulg od podatku np. z tyt. internetu czy ulga na dzieci itp.

Zeznanie składa się na formularzu PIT- 36 oraz dołącza się formularz PIT/ ZG oddzielnie dla każdego państwa i PIT/O – jeśli korzystamy z ulg.

 

Komentarze (13)

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.